Wat is er te vinden in het archief

Het familiearchief

De Stichting Loo-Archief draagt zorg voor het familiearchief. Dit archief omvat een uitgebreide collectie familiepapieren. Denk daarbij aan foto’s, brieven, huwelijksannonces, geboortekaartjes, overlijdensannonces, bidprentjes, schooldiploma’s, getuigschriften en andere documenten. Zij geven een beeld van overleden en levende familieleden en vormen tezamen als het ware het collectieve geheugen van de familie Van de(r) Loo.  Het zwaartepunt van deze collectie ligt in de 19de en 20ste eeuw. De familiepapieren zijn zo veel mogelijk geordend en bewaard in hangmappen per persoon.   Bij elkaar enkele honderden hangmappen, die overzichtelijk en genummerd zijn opgeborgen in ladekasten.  De collectie is niet volledig. Niet van elk familielid zijn er gegevens. Het archief is geheel afhankelijk van wat familieleden zelf schenken of nalaten aan het archief.

Deelcollecties

Het archief bevat ook enkele deelcollecties, met raakvlakken met de familie. Denk daarbij aan documenten zoals stambomen, kwartierstaten, foto’s van aangetrouwde families.  Zo is er onder meer informatie over de families Receveur, Van Heukelum, Van Wijck en Arntz. Er is ook enige informatie te vinden over steenfabrieken, omdat nogal wat Van de Loo’s in de 19e en 20ste eeuw actief waren in de steenfabricage.  Ook over de Von Loë’s is een en ander te vinden, met name over de oudere generaties.  Over de stamburcht Huis Loe te Marl bij Recklinghausen is ook de nodige documentatie aanwezig, zoals berichten over de opgravingen. Omvangrijk is de door Joost van der Loo verzamelde documentatie over de familie Stecke, tot welk geslacht de oudst bekende voormoeder Loe behoorde. Dit materiaal vormde de basis voor zijn monumentale publicatie in 1985 over ‘Die Herren Stecke’.  In het archief zit als bruikleen een deel van het familiearchief Romswinckel, waarover Joost van der Loo eveneens heeft gepubliceerd en dat nog steeds wordt aangevuld.  Er is ook nog de nodige (niet-geordende en niet-geïnventariseerde) correspondentie van Joost van der Loo op genealogisch gebied.

Kopieën van archieven

Ten behoeve van zijn genealogisch onderzoek heeft de oprichter van de Stichting Loo-Archief, Joost van der Loo, enkele archiefbestanden uit de regio Kleef, Weeze en Noord-Limburg gekopieerd. Het gaat daarbij om archieven zoals het Kerkarchief Weeze, het archief van het klooster Mariënwater, het Kopiar (kopieënboek) van Haus Wissen, het archief van de voogdij Weeze, het 16e en 17e-eeuwse Behandigungsbuch van de pastorie van Hülm, het Cartularium van Gaesdonck en het lijfsgewinsboek  van het laatgericht Overpas te Helsum (bij Weeze).  Deze kopieën bevatten bij elkaar een schat aan informatie over de oudste en oudere Loe- en Loo-generaties.

Portretten

De collectie van de Stichting Loo-Archief omvat een groeiend aantal familieportretten.  Deze portretten worden zo veel mogelijk uitgeleend aan familieleden. Daarnaast wordt een register van familieportretten bijgehouden, zodat deze objecten goed gedocumenteerd zijn met een foto en beschrijving.  Dit is uiteraard allemaal vertrouwelijke informatie, maar wel van groot belang voor onze familiegeschiedenis. Helaas komt het nog steeds voor dat bij verhuizingen en erfdelingen familieportretten verdwijnen of volledig uit beeld raken…

Bibliotheek

Naast het archief is er een bibliotheek voor studiedoeleinden. Er zijn boeken en tijdschriften op het gebied van genealogie, heraldiek en streekgeschiedenis. Daarnaast is er een bescheiden collectie van boeken en artikelen die door familieleden zijn geschreven, denk daarbij onder meer aan proefschriften.  Er worden geen boeken en tijdschriften uitgeleend.

Archiefwerkgroep

Een archief vraagt om ontsluiting, gebruik, conservering en aanvulling. Regelmatig is een werkgroepje van enthousiaste familieleden op geheel vrijwillige basis actief in het archief. In de afgelopen jaren is van het gros van de hangmappen de inhoud op hoofdlijnen beschreven.  Daarnaast worden mede dankzij het archief de stamboomgegevens in de digitale database aangevuld en verbeterd.  Ook levert het archief het nodige materiaal voor publicaties in het familietijdschrift Loo-Kroniek.

Gegevensbescherming

Het archief bevat een unieke en veelal kwetsbare schat aan informatie over levende en overleden Loo’s. De toegankelijkheid van het archief valt onder de regels en richtlijnen van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, internationaal bekend onder GDPR, de General Data Protection Regulation. Bovendien is het archief privé ondergebracht. Al deze redenen maken dat dit archief niet openbaar en vrij toegankelijk is.  Familieleden en serieuze belangstellenden (onderzoekers) kunnen bij de secretaris van de Stichting Loo-Archief een aanvraag indienen voor bezoek en bepaalde stukken in te zien. Er worden geen stukken uitgeleend.  In de afgelopen jaren hebben onderzoekers regelmatig kunnen putten uit dit archief. Via de secretaris is het ook mogelijk om gerichte vragen te stellen, waarop de archiefwerkgroep vervolgens probeert antwoord te geven. Ook zonder bezoek aan het archief is het dus goed mogelijk informatie te verkrijgen binnen de geschetste kaders. Een project voor de langere termijn is om bijzondere documenten over overleden personen digitaal ter beschikking te stellen.

Schenkingen aan het archief

Aanvullingen van het archief zijn altijd welkom. Familieberichten alsook kopieën van geboorte-, trouw- en overlijdensakten zijn zeer welkom. Dat geldt ook voor foto’s van familieleden.  Moet er na een overlijden een inboedel worden opgeruimd, denk dan eens aan het Loo-archief voor een goede bestemming van familiepapieren.  Zo blijven die goed bewaard en voor het nageslacht behouden. Het is ook mogelijk papieren en documenten in bruikleen te geven.  Voor schenkingen in materiële of financiële zin kan men het beste contact opnemen met de secretaris van de Stichting Loo-Archief.